Exlink: DJse Practica vnd Prenostication Johannis Liechtebergers Jst gedruckt worde zu Metz im M CCCCxcij Jar Vnd werdt bisz man zelt M D lxvij Jar (1528)-Zum Digitalisat